Toepasselijkheid
1.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten van CreatiefRoermond en op alle met CreatiefRoermond aangegane overeenkomsten. Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen CreatiefRoermond bij wie koper via deze website producten besteld, en de koper.
1.2 Van het in deze Leveringsvoorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
1.3 Waar in deze Leveringsvoorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
1.4 Onder “koper” wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot CreatiefRoermond in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met CreatiefRoermond gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.
1.5 Daar waar in deze voorwaarden en op de internetsite sprake is van formulieren, worden daaronder begrepen de modelformulieren zoals afgebeeld op onze internetpagina’s daaronder mede begrepen facturen ed. en tevens de door koper ongewijzigd uitgeprinte kopieën daarvan.
Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 De aanbiedingen of prijsopgaven op deze internetsite dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden CreatiefRoermond derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als een aanbod en kan slechts leiden tot totstandkoming van de overeenkomst als aan de voorwaarden in artikel 2.3 is voldaan.
2.2 Specificaties en prijzen kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden.
2.3 Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan, wanneer CreatiefRoermond het door koper volledig ingevulde bestelformulier heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop CreatiefRoermond de orderbevestiging aan de koper verzendt via e-mail dan wel schriftelijk.
2.4 Het bestelformulier kan op een tweetal wijzen worden verzonden aan CreatiefRoermond:
a) door het invullen van het bestelformulier op onze internetsite, gevolgd door bevestiging van de ingevulde gegevens en verzending van het formulier via de elektronische verbinding,
b) door het inzenden van een uitgeprinte, ingevulde en ondertekende versie van het bestelformulier zoals afgebeeld op onze internetsite.
2.5 Koper en CreatiefRoermond komen nadrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en de bestelprocedure is voldaan. Met name het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding, tenzij het gaat om een uitgeprinte en ingevulde versie van het bestelformulier.
2.6 Een overeenkomst met koper komt tot stand wanneer er via deze website een of meerdere producten zijn besteld en nadat het bestelformulier is ingevuld en verzonden langs elektronische weg of schriftelijk, van ons een orderbevestiging heeft ontvangen, elektronisch (e-mail) dan wel schriftelijk. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor u toegankelijk is.

Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in de Nederlandse valuta inclusief omzetbelasting. CreatiefRoermond geeft de kosten van verzending uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst op.
3.2 Alle aanbiedingen, prijzen en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van type- of scanfouten en kleurafwijkingen.
3.3 Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de bestelde producten. Bij het beschikbaar zijn van bijvoorbeeld een product en daar waar meerdere bestellingen voor worden gedaan, zal het product worden toegekend aan de eerste koper. Daar waar gesproken wordt over tijdelijke aanbiedingen zal duidelijk vermeld zijn de geldigheidsduur van de aanbieding.
3.4 Als op de prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behoudt CreatiefRoermond zich het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan dan de overeenkomst ontbinden door dat schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden

Verzendkosten
4.1 CreatiefRoermond zal verzendkosten toevoegen aan de op deze website vermelde prijzen afhankelijk van het gewicht van de bestelling. Enkel de door TPG berekende verzendkosten zullen worden doorberekend. Bij bestellingen boven de EUR 50,– aan artikelen worden geen verzendkosten berekend.
4.2 Alle bestellingen worden geleverd na vooruitbetaling van het totale verschuldigde bedrag, inclusief verzendkosten en rekening houdend met eventuele kortingen en/of het behalen van het totale bestelbedrag van € 50,–.
4.3 De wijze van verpakking en de keuze van het verpakkingsmateriaal worden door CreatiefRoermond bepaald.
4.4 Zonder afwijkend bericht zal de bestelling verstuurd worden met TPG en met in achtneming van de door TPG berekende verzendkosten.
4.5 Voor het verzenden van smeedijzeren voorwerpen kan afgeweken worden van artikel 4 lid 1. Dit echter nooit zonder voorafgaand bericht van CreatiefRoermond aan de potentiële koper, die dan het recht heeft het aanbod om een overeenkomst aan te gaan te annuleren.

Levering aan het buitenland
5 Bij bestellingen uit andere landen dan Nederland zullen de werkelijk verzendkosten aan de klant worden doorberekend. Dit bedrag zal worden vermeld in de bevestigende e-mail, waarna de klant zijn/haar akkoord dient te geven voor verzending.

Levertijden
6.1 Bij betaling via telebankieren en middels overschrijving via bank/giro na ontvangst van de factuur, bedraagt de levertijd maximaal 5 werkdagen na ontvangst door CreatiefRoermond van het verschuldigde bedrag. Voor speciale bestellingen is de levertijd 14-30 dagen. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
6.2 Indien, om wat voor redenen dan ook, door CreatiefRoermond niet aan de gestelde leveringstermijn kan worden voldaan, wordt de koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld en de mogelijkheid geboden de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Eventuele betalingen worden binnen 14 dagen aan koper terugbetaald.
6.3 Is een gedeelte van de bestelling niet aanwezig dan wordt koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennisgesteld. Vervolgens wordt overeengekomen of koper een deel van de bestelling (alvast) wil hebben, of dat de overeenkomst wordt ontbonden.
6.4 De door ons opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen in Nederland en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming, welke termijn minstens zeven werkdagen zal zijn.
6.5 Indien koper een product snel nodig heeft, kan hij een e-mail sturen voor een zo exact mogelijke indicatie van de levertijd. Eventuele extra verzendkosten worden de koper in rekening gebracht.
6.6 Verzoekt de koper om de levering van producten op een andere dan gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
6.7 Bij de artikelen die geleverd worden zit altijd een originele factuur. Administratieve fouten hierin zullen, binnen 14 dagen na melding, worden gecorrigeerd.

Afhalen
7 Koper kan de bestelling ook in de winkel komen afhalen. Bij het afhalen van de bestelling in de winkel worden geen kosten in rekening gebracht. Nadat een bestelling is geplaatst, krijgt koper een telefoontje of e-mail over het tijdstip dat de goederen kunnen worden afgehaald. Dit is mits voor 15.00 uur besteld en voorradig in 90% van de gevallen de volgende dag. De betaling uitsluitend contant.

Betalingsmogelijkheden
8.1 CreatiefRoermond accepteert de volgende betalingsmogelijkheden:
– on-line betalingsmethoden (telebankieren) en
– off-line betalingsmethoden (betaling middels overschrijving per bank of giro).
De bestelde producten dienen vooraf te worden betaald middels bovenstaande betalingsmethode naar keuze van de koper.

Aansprakelijkheid
9.1 Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is CreatiefRoermond nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds.
9.2 CreatiefRoermond is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in verband met storingen in
de verbinding met Internet-providers, storingen in de gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen.
9.3 Ook is CreatiefRoermond niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijk onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de internetsite CreatiefRoermond wegens onderhoud of anderzijds.
9.4 CreatiefRoermond aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde producten. Tevens sluit CreatiefRoermond iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door ons gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en/of de telefoon, tenzij hier sprake is van opzet of grove schuld.

Overmacht
10.1 Indien CreatiefRoermond door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
10.2 Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder gerechtelijk geding.
10.3 Onder overmacht van CreatiefRoermond wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de productie door CreatiefRoermond of haar toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties.
10.4 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

Retouren
11.1 Geopende en aangebroken verpakkingen worden niet retour genomen met uitzondering van het bepaalde in artikel 11 lid 2.
11.2 Indien een product of dienst niet goed is of anders is dan het bestelde product of dienst of indien een product bij aankomst beschadigd of niet compleet blijkt dan kan het betreffende product, vergezeld van een schriftelijke verklaring alsmede de factuur, retour worden gezonden. Na het ontvangen van het product krijgt koper hierover een bevestiging en zal uw retourzending in overleg met u omgeruild worden of het aankoopbedrag worden teruggestort .
11.3 De koper is gehouden binnen een redelijke termijn van constatering van het gebrek, maar uiterlijk binnen 15 dagen na ontvangst, daarvan melding te doen bij CreatiefRoermond.

Klachtenregeling
12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen CreatiefRoermond en koper is de Nederlandse wetgeving van toepassing. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van koper of van de vestigingsplaats van CreatiefRoermond. Dit is naar keuze van de koper.
12.2 Indien koper een klacht heeft kan hij deze schriftelijk aan CreatiefRoermond kenbaar maken. CreatiefRoermond is gehouden deze klacht binnen 7 dagen na ontvangst in behandeling te nemen en hierover in overleg met de koper te treden.
12.3 CreatiefRoermond gebruikt de modernste technieken om de producten op deze site te publiceren. Kleurafwijkingen zijn echter altijd mogelijk. De reflectie van het licht is nooit gelijk. Ook de kleurafstelling op computermonitoren vertoont wel eens afwijkingen met de werkelijkheid. Het beste resultaat wordt bereikt met een 32 bit kleurinstelling (of 16 bits). Bij twijfel wordt koper aangeraden te bellen of te e-mailen met zijn vragen.

Privacy statement
Bescherming van de privacy van onze relaties is belangrijk voor ons. Voor zover er op ons wettelijke of andersoortige regels terzake van privacy van toepassing zijn, zullen wij deze respecteren en naleven.

Hoe gaan wij om met informatie?
De informatie die verzameld wordt, wordt gebruikt om bestellingen te kunnen verwerken en uw toekomstige winkelervaring mogelijk nog prettiger te maken. Indien noodzakelijk gebruiken wij uw gegevens om met u in contact te komen. Eventuele financiële informatie zal uitsluitend gebruikt worden om u te factureren voor aangekochte producten en diensten.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet dan met Uw toestemming gebruikt worden voor het toezenden van reclamemateriaal. Informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Welke gegevens?
CreatiefRoermond beperkt zich tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met u als koper. Tenzij u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming verleent, zal CreatiefRoermond de gegevens niet gebruiken voor promotionele doeleinden en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voor zover zij daartoe krachtens wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt.

Beveiliging
CreatiefRoermond draagt zorg voor een redelijke mate en vorm van beveiliging als bedoeld in artikel 8 van de Wet Persoonsregistraties cq. de Wet Bescherming Persoonsgegevens van alle gegevensverzamelingen die mogelijk persoonsgegevens bevatten.

Wie hebben toegang tot de gegevens?
Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door CreatiefRoermond zijn aangewezen binnen het kader van de hun opgedragen taken. Betrokkenen hebben uiteraard ten alle tijden inzicht in hun eigen, geregistreerde gegevens.